Fresh Fruits

46 Item(s)

per page

Pears Turkey

SAR9.25 / KG*

Pears China

SAR6.56 / KG*

Coscia Pears

SAR9.50 / KG*

Pears - African

SAR7.25 / KG*

Apples Red American

SAR7.20 / KG*

Apple Kanzi

SAR9.45 / KG*

Apples Pink Lady

SAR11.55 / KG*

Apples Yellow

SAR10.80 / KG*

Sharbatly Banana

SAR5.00 / KG*

Orange Navel - Egypt

SAR7.80 / KG*

Oranges Juicy

SAR8.00 / KG*

Pomello Chinese

SAR12.10 / Pc

Mandarin Australian

SAR12.90 / KG*

Mandarin Argentina

SAR13.46 / KG*

Mandarin African

SAR11.55 / KG*

Kiwi Large Size

SAR13.40 / KG*

Kiwi Gold Punnet Sharbatly

SAR20.50 / Pack

Kiwi Gold Loose

SAR28.95 / KG*

Local Figs Small Box

SAR25.90 / Pack

Pomegranate India

SAR14.35 / KG*

Pomegranate Egypt

SAR4.65 / KG*

Nectarine Australia

SAR15.40 / KG*

Apricot Imported

SAR19.85 / KG*

Peaches Africa

SAR16.85 / KG*

Mango Sukkary Egypt

SAR10.84 / KG*

Mango Keitt

SAR7.45 / KG*

Apple Mango Haden

SAR15.80 / KG*

Coconut

SAR6.50 / Pc

Young Coconut

SAR8.54 / Pc

Pineapple Sharbatly

SAR11.20 / Pc

Red Grapes

SAR9.05 / KG*

Grapes Green India

SAR6.80 / KG*

Red Grapes Punnet

SAR4.45 / Pack

Grapes Black

SAR16.70 / KG*

Rambutan Indonesian

SAR28.35 / Pack

Mangosteen Indonesian

SAR32.15 / Pack

Driscoll's Blueberry

SAR24.30 / Pack

Driscoll's Raspberry

SAR23.10 / Pack

Driscoll's Blackberries

SAR23.40 / Pack

Driscoll's Strawberries

SAR21.45 / Pack

Watermelon S (5-6kg)

SAR15.70 / Pc

Yellow Melon M (2-3kg)

SAR12.25 / Pc

46 Item(s)

per page